Niseko

Donan Bus

¥1,000 Rusutsu-Niseko Hirafu

¥1,100 Rusutsu-Niseko Village

¥1,200 Rusutsu-Niseko Annapuri

Children half price

Advance booking: (+81)136-22-1558

Niseko Area to Rusutsu Resort

Niseko Annapuri Niseko Village Hilton Niseko Hirafu Rusutsu Resort North Wing
8:01 8:12 8:30 9:30
15:01 15:12 15:30 16:30

Rusutsu Resort to Niseko Area

Rusutsu Resort North Wing Niseko Hirafu Niseko Village Hilton Niseko Annapuri
10:00 11:00 11:17 11:28
16:45 17:45 18:02 18:13